Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Nu måste satsningar göras på skolan"

Styrelsen för Lärarförbundet i Nynäshamn skriver i en insändare om behovet av satsningar på skolan.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skolorna och förskolorna i Nynäshamn behöver mer resurser, skriver Lärarförbundet i en insändare.

Bild: TT

Annons

Skolan måste prioriteras i budgetarbetet och måste vara en av de största frågorna i valet 2022. Vi har inte råd att inte satsa mer på skolan. Nu är det dags för förändring!

Efter många år av effektiviseringar är det dags att satsa på skolan. Förskolor och skolor i Nynäshamns kommun har i många år tampats med en snäv ekonomi och ständiga effektiviseringar. Det har ett högt pris för både barn, elever, personal och samhället. Att satsa mer resurser i förskolan och skolan borde vara en självklarhet då det är här grunden till framtiden byggs. Idag tvingas skolor och förskolor till beslut som innebär stora risker för barn och elevers lärande och allvarliga arbetsmiljörisker för personalen i verksamheterna. Beslut som är kontraproduktiva gentemot kommunens och verksamheternas mål och syfte. Så kan vi inte ha det!

Annons

Annons

Enligt Skolverkets statistik för grundskolan lägger Nynäshamns kommun mindre pengar per elev än rikssnittet, lärartätheten är lägre än rikssnittet, andelelen lärare med specialpedagogisk utbildning är mindre än rikssnittet, meritvärdet för Nynäshamns elever som slutar årskurs 9 och andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen är lägre än rikssnittet.

Enligt Skolverkets statistik för förskolan lägger Nynäshamns kommun mindre pengar per barn i förskolan jämfört med rikssnittet, personaltätheten i förskolan ligger i nivå med rikssnittet men i Nynäshamn är andelen personal med förskollärarexamen betydligt lägre än rikssnittet och barngruppsstorlekarna är större i Nynäshamn jämfört med rikssnittet. För att förskolorna skall klara av att hålla budget så är större barngrupper och lägre personaltäthet de enda handlingsalternativen.

Något som är värt att ta i beaktning i sammanhanget när man jämför kostnader och statistik med andra kommuner, det är att jämförelserna är inom en bransch som i sin helhet är hårt pressad. Dessutom har vi två år av pandemi bakom oss. Enligt Lärarförbundets rapport ”Allt skall fungera som vanligt” från 2021 uppger 3 av 4 lärare att de har hög till extremt hög arbetsbelastning. Dessa siffror gäller hela landet, Nynäshamn är inget undantag. I resultaten från höstens medarbetarundersökning i Nynäshamns kommun syns det tydligt att hög arbetsbelastning och brist på återhämtning är ett faktum i våra skolverksamheter. Att i detta sammanhang ha mindre pengar till verksamheterna än rikssnittet med stora barngrupper, lägre andel utbildad personal och en uttunnad personaltäthet innebär allvarliga risker för barnens utbildning och personalens hälsa.

Annons

Vad det gäller Nynäshamns gymnasium är ekonomin strikt styrd av programpriserna som bestäms inom gymnasieregionens samverkansavtal. Nynäshamns kommun behöver påverka utformningen av programpriserna då de i dagsläget bakbinder våra möjligheter att erbjuda ett brett utbud av gymnasieutbildning inom kommunen. Det finns en risk att gymnasieungdomar tvingas till pendling till andra kommuner då det inte finns tillräckligt med alternativ inom kommunen. Avtalet blir inte rättvist då vi som en ytterkantskommun i gymnasieregionen inte har samma förutsättningar som de centralt belägna kommunerna.

Annons

Nynäshamns kommun har år efter år legat i det absoluta bottenskiktet i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. Om vi vill vända denna trend så behöver något göras annorlunda. Vi har prövat effektiviseringar allt för länge, nu är det dags för satsningar. Vi behöver fler kollegor att dela arbetsbördan med, vi behöver fler med specialpedagogisk kompetens för att möta behovet, vi behöver mer pengar till läromedel, vi behöver resurser för att kunna minska storlekarna på klasser och barngrupper och vi behöver pengar så att rektorer får rimligt stora rektorsområden och möjlighet att anställa det administrativa stödet som behövs. Idag hamnar personalen i kläm mellan kraven i styrdokumenten, förväntningar från huvudmannen, förväntningar från elever och vårdnadshavare, behoven hos barn och elever och det egna samvetet. Enligt Afa försäkringar är psykiska sjukdomar den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar hos pedagoger. Man skall inte behöva offra sin hälsa för att leva upp till krav och förväntningar!

Annons

Trots de enorma utmaningarna som våra skolverksamheter tampas med, så lyckas vi också med mycket. I Nynäshamns kommun finns det många fantastiska medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för kommunens barn och unga. Det är ni som får verksamheterna att gå runt trots resursbrist, trots många barn som kräver er uppmärksamhet och trots att ni inte alltid får vikarier när en kollega är borta. Det är ni som får barnen att vilja veta mer, förstå varför omvärlden fungerar som den gör och ger dem förutsättningar för ett gott liv där de själva har makten att välja. Det är ni som lyssnar när barnen har något de vill säga, det är ni som tröstar de som är ledsna och det är ni som får barnen att sträcka sig av stolthet när de klarar nya utmaningar. Det är ni och kommunens barn och unga som förtjänar så mycket mer.

Annons

Låt förskolan och skolan kosta pengar. Låt förskolan och skolan vara resursstarka verksamheter som klarar att möta alla barn. Låt förskolan och skolan vara en plats där personal, barn och elever kan må bra och utvecklas från första dagen i förskolan genom alla 178 skoldagar varje år i grundskolan och gymnasiet och till sista kursdagen på vuxenutbildningen. För vad händer när ett barn inte klarar av sin skolgång? Vilka förluster innebär det för individen och samhället? Har vi råd att inte satsa?

Styrelsen för Lärarförbundet i Nynäshamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan