Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Nynäshamns kommun behöver bli mer professionell och effektiv"

Georgios Tsiouras i Medborgerlig Samling skriver i en insändare om sitt partis ekonomiska politik.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Georgios Tsiouras representerar Medborgerlig Samling i Nynäshamn.

Bild: Arkivbild

Annons

Skapa ett starkt förändringstryck i Nynäshamns kommuns organisation, slimma och effektivisera. Skär ner utgifterna, sanera ekonomin och sänk kommunalskatten.

Det ska vara kvalitet på kärnverksamheterna.

Vårt mål är att förvaltningarna ska bemannas med erfarna, kompetenta chefer. Vi vill förbättra kommunens kostnadskontroll, uppföljning och revision samt öka medborgarnas valfrihet genom konkurrensutsättning.

Kommunen står nu inför enormt stora utmaningar inom områdena stadsplanering, bostadsbyggande, infrastruktur, integration och pensionsåtaganden.

Ekonomin är ansträngd och kommunen har mycket stora skulder som ökar. Det finns klara brister vad gäller ledning, styrning, genomförande, uppföljning, kostnadskontroll och revision av kommunens verksamheter.

Annons

För att klara utmaningarna måste kommunens anställda vara de bästa experterna. Vi efterlyser kunniga chefer inom sina ämnesområden och som har relevant kompetens och erfarenhet. Politiskt styrda personer borde inte accepteras här!

Annons

De allra största ekonomiska förlusterna i kommunen görs i samband med fel begångna inom offentliga upphandlingar och ordförandebeslut inom olika nämnder.

Att skydda medborgarnas intressen är det främsta uppdraget som kommunens politiker har. Men medborgarnas intressen är inte bara ekonomiska och de sträcker sig längre i tiden än ett bolags räkenskapsår eller politikernas mandatperiod.

Vi föreslår en ny, resultatbaserad styrmodell i kommunen som minskar politikernas detaljstyrning av verksamheten.

Styrningen ska handla om vision, helhet, inriktning och konsekvenser. Politik är en sak, förvaltning en annan.

Målet är att åstadkomma en sund organisationskultur i en välskött, effektiv och transparent organisation med etiskt ledarskap, hög kompetens och optimalt resursutnyttjande.

Nynäshamns kommuns utmaningar måste snarast mötas med en effektivare kostnadskontroll, resultatstyrning, uppföljning och revision.

Ledningen måste skapa ett starkt omvandlingstryck så att hela den kommunala organisationen arbetar med ständiga förbättringar och budgetdisciplin.

Kommunens utgifter ska minskas och omfördelas. Kommunallagen bör ändras så att en självständig, professionell kommunrevision kan införas. Verksamheter som kan utföras av näringslivet eller andra aktörer ska avvecklas. Bidragsfusk ska kraftfullt motarbetas. När reformerna har genomförts kan kommunalskatten sänkas.

MED tror på värdet av kunskap, kompetens och väl underbyggda beslut. Därför ska kommunen bara anställa och använda personer som har lika bra eller högre kompetens än konsulterna som anlitas för att utföra olika projekt.

Annons

Annons

Ansvaret och kompetensen ska flyttas tillbaka till kommunens förvaltningar!

MED vill ge tydligt beslutsansvar till kommunens egna kompetenta specialister. Ändra maktbalansen så att tekniska experters evidensbaserade bedömningar inte kan ignoreras av politiker eller tjänstemän. Om så ändå sker ska de tvingas ta ett personligt ansvar för att de inte beaktar dessa bedömningar.

Kommunalt tjänstemannaansvar bör införas och användas vid felaktigt tagna beslut. Kommunens anställda ska utan risk för arbetsrättsliga bestraffningar kunna rapportera till oberoende part om oegentligheter, fel och brister i kommunens organisation och verksamheter.

Administrativa och tekniska enheter ska på sikt ha egen, anställd personal med sådan kompetens, inte inhyrda konsulter. Att satsa ordentligt på löner för kunniga kommunala upphandlare och egen kompetent utredningsverksamhet kostar en bråkdel av de summor som förloras på dåliga lösningar och undermåliga upphandlingar.

Bättre upphandlingar och högt kompetenta granskare kan ge lika stora besparingar som att slimma organisationen eller sälja verksamheter och bolag. Korrekta upphandlingar ska bidra till innovation, nytänkande, bättre kvalitet och sänkta kostnader. Den skyddar medborgarna och ger en rättvis konkurrens mellan företagen.

MED vill fördjupa det nära och förtroendefulla samarbetet med andra kommuner i länet i gemensamma och gränsöverskridande frågor som infrastruktur, energi, stadsplanering och miljö.

Georgios Tsiouras, Medborgerlig Samling i Nynäshamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan