Annons

Annons

Annons

Insändare
S: VA-frågan behöver prioriteras i utvecklingen av Landfjärden

VA-frågan behöver prioriteras i utvecklingen av Landfjärden, skriver Socialdemokraterna.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

VA-frågan är viktig i utvecklingen av Landfjärden.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Landfjärden är, med sitt natursköna läge vid havet, kommunens kanske mest attraktiva område för bostäder. Här kan vi planera för bostadsområden i den låga och mänskliga skalan som är attraktiva för unga barnfamiljer, med bostadsmiljöer där barnen tryggt kan växa upp. Bostadsområden som bör planeras efter principerna för Trädgårdsstaden och Villastaden.

”Redan 2016 fattades beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ett program som utreder möjlig utveckling av tätorten Landfjärden. Bakgrunden till beslutet är det akuta behovet att lösa vatten- och avloppssituationen i området.

Sedan början av 1990-talet har det genomförts provtagningar som visar brister i de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna, med läckage av avloppsvatten från enskilda avlopp till diken och vattendrag som mynnar ut i havsvikarna Landfjärden och Sittuviken”.

Annons

Annons

Texten ovan är hämtad från inledningen i kommunens Program Landfjärden från 2017.

Programmet gick ut på plansamråd sommaren 2017. Efter att statliga och regionala remissinstanser pekat på att redovisat utbyggnadsalternativ inte skapar befolkningsmässigt underlag för en förbättrad kollektivtrafik inom området, utgick vissa delar. Programmet fastställdes med två detaljplaneområden, Västra och Östra, under slutet av 2017.

Enligt programmet skulle kommunalt VA vara färdigutbyggt hösten 2021, något som mark- och miljödomstolen tog fasta på då man fastställde att Ekeby skulle vara anslutet under 2022.

Sedan dess har arbetet med planer och VA för Landfjärden legat nere under långa perioder. Idag pågår ett inledande arbete med detaljplanerna för Västra och Östra Landfjärden.

Samtidigt har kommunstyrelsen lämnat planbesked för ytterligare tre områden vid Landfjärden, Kolbotten Trädgårdsstad i söder, Kolbotten 1:8 längs gamla 73:an och Ådala 1:3 Springtorp i centrala Landfjärden.

Ytterligare en möjlighet är att exploatera den kommunala marken norr om Landfjärden upp mot gränsen till Haninge. Här har olika exploatörer och konsulter kommit med förslag på etablering av 200-300 nya bostäder.

Kommunen bör nu ta initiativ till att sätta ihop en grupp med de olika markägarna och kommunens planresurser för att ta fram en översiktlig plan som visar på den totala potentialen för ett utvecklat Landfjärden. Det stämmer också överens med det beslut som kommunstyrelsen fattat i sitt inriktningsbeslut för Landfjärden.

Annons

Två nyckelfrågor, som bör fokuseras på, är dimensioneringen av vatten och avlopp samt hur vägnätet för kollektivtrafiken skall dras. Beroende på hur många invånare ett utvecklat Landfjärden kan få, bör också lämpliga platser för förskola och skola beslutas. Ett utvecklat Landfjärden blir en tvillingort till Segersäng med sin pendeltågsstation.

Annons

Då anslutningen av kommunalt vatten och avlopp är akut att lösa, bör en första dimensionering av utbyggnadspotentialen för de olika delarna vid Landfjärden snarast fastställas. Samtidigt som detta görs bör man också ta höjd för behoven av VA till det planerade verksamhetsområdet sydost om Segersängsmotet.

Vi får vid en snabb översyn potentialen till cirka 625-825 nya bostäder utöver de nuvarande 200 och en möjlig avstyckning i det västra och östra området med 75 nya bostäder. Det vill säga totalt mellan 900-1 100 bostäder i ett utvecklat Landfjärden.

Med denna utveckling av Landfjärden så finns möjligheten att orten växer till cirka 2 500-3 500 invånare på sikt.

Vi vädjar till den styrande alliansen, som haft ansvar för kommunens utveckling sedan 2019, att nu prioritera arbetet med såväl kommunalt vatten och avlopp som planläggningen för nya bostäder i Landfjärden. Vi socialdemokrater står redo för att stötta i detta arbete.

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan