Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Så kan vi öka tryggheten och minska brottsligheten i Nynäshamn"

Linda Walkeby (S) och Patrik Isestad (S) skriver i en debattartikel om sätt att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nynäshamns kommun.

I skuggan av all politisk dramatik i vår kommun, önskar vi med denna artikel flytta tillbaka fokus på det som är viktigast för medborgarna i Nynäshamn kommun och vad de flesta önskar se mer av; fokus på reella samhällsfrågor och direkta åtgärdsförslag på problem som är förödande och destruktiva i vårt samhälle.

Under de senaste åren har Nynäshamn drabbats av flera brottsliga händelser som berör oss alla i vårt medvetna och undermedvetna. Händelser som stenkastning, personrån, överfall, misshandel, inbrott, stölder, skadegörelse, bilbränder, droghandel, smuggling etc. Att det förekommer brottslighet i vår kommun är inget nytt, men att otryggheten har ökat hos flera samhällsgrupper är alarmerande och förstärker behovet av att se närmare på detta problem och föreslå lång- och kortsiktiga insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten i vår kommun.

”Trygghet” är ett brett begrepp som innefattar de flesta olika kommunala förvaltningsområden vilket innebär att vi som politiker och tjänstemän behöver arbeta brett över förvaltningsgränserna med en helhetssyn som måste innefatta alla kommunala samhällsområden. Allt trygghetsarbete måste ses med ett långsiktigt- och kortsiktigt perspektiv där de långsiktiga åtgärderna handlar om prevention och förebyggande åtgärder som har de största och mest varaktiga resultaten, samtidigt som de kortsiktiga fokuserar på att lösa problematik som redan finns här och nu. I denna artikel kommer vi främst prata om det brottsförebyggande arbetet som trygghetsskapande åtgärd, men vi ser även behov att stärka trygghetsarbetet i kommunen gällande bland annat för äldre, för företagare, i trafiken, arbetsmiljön, i krisberedskapen, för sjuka, etc även om det inte kommer hinna beröras i denna artikel.

Åter till brottspreventiva åtgärder: Som en första början behöver vi se på vilka faktorer som påverkar en person till att bli kriminell och vilka forskningsbaserade åtgärder som krävs för att minska brottsligheten i samhället på lång sikt. De faktorer som forskare ser har störst påverkan på en människa till att välja en kriminell bana är: problematiska socioekonomiska faktorer med otrygg familjebakgrund, bristfällig skolgång, avsaknad av tillhörighet till samhället, utanförskap och ekonomisk otrygghet.

I de långsiktiga åtgärderna behöver vi se närmare på dessa faktorer i vår samhällsplanering och lyfta fram de brottsförebyggande aspekterna i detta arbete som i mångt om mycket just handlar om socialdemokratiskt samhällsbygge:

För att stödja familjer i socioekonomiskt utsatt situation behöver vi ha ett större fokus inom socialtjänsten på att stötta, råda och vägleda familjer i sitt föräldraskap, arbeta effektivare för att bryta utanförskapet hos arbetslösa genom särskilda åtgärder, stärka samhällets utbud av föreningsaktiviteter för vuxna och förbättra arbetet med att bryta missbruk och stärka barnens rätt till en trygg barndom, om det så är i den egna familjen eller i ett fosterhem.

Inom skolans område är det av allra högsta vikt att säkerställa att alla elever får det stöd och den undervisning de har rätt till, att utanförskap och mobbing och s.k. ”stämpling” av en elev som problematisk, ska motverkas aktivt och starkt reaktivt. Skolan behöver även stärkas upp med personal som har socialvetenskaplig kunskap och erfarenhet av att möta de stora behov som finns i en situation där negativt beteende har som störst möjlighet att växa. En förstärkning i skolan är även en viktig del i att motverka en annan viktig faktor som har stor påverkan; stor personalomsättning har negativ påverkan på elever som behöver stabilitet och trygghet, vilket förstärker motiveringen till att kommunen behöver arbeta ännu aktivare med att förbättra skolpersonalens arbetsmiljö så personalomsättningen minskas.

En annan viktig aspekt i det brottsförebyggande arbetet innefattar en förstärkning av arbetet med att skapa platser i samhället där sociala band kan knytas, där tillhörighet till samhället kan stärkas och goda förebilder fungerar som ankare i en vardag som för den unge kan upplevas stormigt. Det handlar då främst om att stärka möjligheten till fritidsaktiviteter som exempelvis idrott, kultur och de viktiga, lokala fritidsgårdarna. Satsningar inom dessa områden fokuserar på att öka möjligheten för fler att deltaga trots ekonomiska hinder och avstånd. Exempelvis skulle det vara fördelaktigt om fler fritidsgårdar kunde uppföras i fler av kommunens lokalområden med en ökad bredd av sysselsättningar för de unga, samt öka öppettiderna till att även innefatta kvällar och helger då behovet av alternativ plats att vara på för de unga, är som störst.

En fjärde och sista faktor gällande brottsförebyggande åtgärder handlar om att planera bostads- och samhällsbyggande med fokus på att minska på möjligheter till att begå brott genom att exempelvis planera för att bygga bort undanskymda områden, underhålla fastigheter genom att laga skadegörelsen och avlägsna klotter, avlägsna bråte och se till att inte fastigheter upplevs som nedgångna. Gatubelysning behöver ses över och skymmande buskage behöver hållas efter. En annan viktig aspekt gällande bostadstadsbyggande innefattar även att se över och öka kommunens tillgång på bostäder, med betoning på billiga bostäder utspridda över hela kommunen, då det är av stor vikt att bygga bort segregation och att vi motverkar socioekonomiskt svaga områden då inkludering och integrering är starka argument i samhällsbyggnationen.

När det kommer till de kortsiktiga åtgärderna handlar det i det stora hela om att försvåra för de som är brottsligt aktiva, minska på lönsamheten, gripa och lagföra i så hög grad som möjligt samt minska på risken för lidande och negativa konsekvenser för de brottsutsatta.

Några exempel på kortsiktiga åtgärder är:

* Ökade polisiära insatser med kartläggning av brottsligt aktiva och deras områden, samt ingripa och lagföra när lagöverträdelse sker. Önskvärt med fasta lokalpoliser som kan sin närmiljö och har stor kännedom om de orosmoment som finns i vårt samhälle och kan ingripa snabbt. * Installerande av övervakningskameror på otrygga platser där lagen tillåter det.

* Arbeta med grannsamverkan, synliga vuxna ute i samhället, kommunala trygghetsvärdar, samt öka antalet fältassistenter från socialtjänsten ute i verksamheterna och samhället.

* Försvåra för de brottsliga genom lås, larm, god belysning och närvaro samt hålla undan sådant gods som är eftertraktat.

* Förstärkning av gränsbevakningen för att minska in och utförsel av olagligt gods.

* Förbättra stödet för brottsoffer och för dem som är utsatta för våld i nära relation.

* Arbeta aktivt med att eliminera narkotikan i vårt samhälle genom forskningsbaserade preventiva metoder i skolan, tillslag och gripanden samt arbete med att motverka fortsatt brottslighet (genom medling bl.a.).

Att på riktigt arbeta med brottsprevention både på lång- och kort sikt kräver samverkan mellan myndigheter, förvaltningar och politiker. Det krävs mod och tålamod, långsiktighet, visioner och tydliga mål. Det är en utmaning, men det är en utmaning som vi måste ta, då det är ett politiskt och kommunalt ansvar som vi behöver prioritera för medborgarnas trygghet.

Linda Walkeby (S)

Patrik Isestad (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel