Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bristen på infrastruktursatsningar hindrar tillväxtmotorn Södertörns framtida utveckling

Ett flertal företagsledare och kommunalråd på Södertörn skriver i en debattartikel om vikten av att satsa på Tvärförbindelse Södertörn.

Annons
Scania i Södertälje är ett av de företag som i en debattartikel argumenterar för behovet av infrastruktursatsningar på Södertörn.

Södertörns näringsliv har en av landets kraftigaste tillväxttakter och står för betydande delar av landets exportintäkter. För att denna tillväxttakt ska fortsätta krävs att infrastrukturen för gods och arbetspendling förbättras i takt med att Södertörn växer. 

De åtta södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 100 000 nya arbetstillfällen och minst 72 000 bostäder till 2030. Företagen på Södertörn växer redan idag, bara Scania har idag över 16 000 anställda. Näringslivets möjligheter att kompetensförsörja är inte optimal, det är idag svårt att pendla till Södertörn från stora delar av länet, men även inom Södertörn. Tvärförbindelse Södertörn skulle göra det möjligt för företagen att rekrytera arbetskraft från alla delar av Södertörn. Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens.

Det ligger i hela regionens intresse att bättre inkludera alla delar av länet i Stockholms arbetsmarknadsregion, med en attraktiv kollektivtrafik där det är möjligt att arbetspendla utan att fastna i oändliga köer. För en alltför stor andel som pendlar på Södertörn idag så tar alternativet att resa med kollektivtrafik mer än dubbelt så lång tid som att resa med egen bil. 

Men för att regionen ska fungera krävs inte bara fungerande arbetspendlingsmöjligheter, det krävs också en kraftig satsning på godsinfrastrukturen i regionen. Kommunerna och näringslivet på Södertörn står tillsammans redo att bidra till denna utveckling.

Sjöfarten är på stark frammarsch och på Södertörn förbättras förutsättningarna genom byggandet av Norviks hamn och farleden in till Södertälje. Det gods som kommer till Stockholmsregionen sjövägen och lastas av i Norviks eller Södertälje hamn kräver en kortare sluttransport. Det kan vara till ett företag, logistikcentrum, ett lager, ett varuhus eller dylikt. Detta kräver investeringar i de anslutande vägarna och järnvägarna. 

Allt gods kan inte gå på järnväg och därför krävs kapacitetsstarka, hållbara väganslutningar för framtidens transporter. Idag saknas två av de viktigaste länkarna i detta system – Tvärförbindelse Södertörn och en ny säker passage av Södertälje kanal. Dagens lösningar med endast en passage på bro över Södertälje kanal, en av de länkar där vi har den största volymen av godstrafik på väg i Stockholmsregionen, och avsaknaden av en tvärförbindelse för att hantera kommande godsflöden från Norviks hamn skapar en mycket sårbar situation. Denna sårbarhet är inte acceptabel för det näringsliv som bygger sin verksamhet på just-in-time-leveranser från underleverantörer, att medarbetarna kommer till jobbet och att slutprodukter kan levereras till kunder i Sverige och utomlands i tid.

Tvärförbindelse Södertörn Tvärförbindelse Södertörn kopplar ihop förbifart Stockholm och väg 73. Den knyter ihop de regionala kärnorna Haninge, Flemingsberg och Kungens kurvaSkärholmen och möjliggör utveckling av kollektivtrafik som länkar samman buss, pendeltåg och tunnelbana. När Norviks hamn utanför Nynäshamn öppnar år 2020 är tvärförbindelsen helt avgörande för att säkerställa godstrafikens framkomlighet. I Trafikverkets förslag till nationell plan saknar Tvärförbindelse Södertörn full finansiering och färdigställandet planeras ske först efter 2029, vilket kommer leda till en oacceptabel trafiksituation på Södertörn i minst ett decennium. 

Tvärförbindelsen är också en reell möjlighet att skapa en av de mest hållbara tvärleder som finns – om den laddas med smart miljöteknik. Sträckan är mycket lämplig för elinfrastruktur som möjliggör hållbara transporter från sjöfart vidare till lastbil med el-drift. Det ger minskade koldioxidutsläpp samtidigt som teknikutvecklingen leder till fler arbetstillfällen. 

De fyra regionala stadskärnorna på Södertörn kan dra nytta av Tvärförbindelse Södertörn genom att integrera dess miljöteknik i sin planering. Tillsammans kan näringsliv, stat och kommun göra det enklare att välja klimatsmarta transportmedel för gods och arbetspendling.

Passagen av Södertälje kanal För Motorvägsbroarna på E4/E20 är endast en breddning av befintliga broar finansierat i den nationella transportplanen vilket inte minskar den sårbarhet som analyser av broolyckan 2016 visat på. Om broolyckan 2016 inträffat vid ett annat tillfälle än under semesterperioden hade viktiga samhällsfunktioner för Stockholmsregionen påverkats kraftigt, bland annat sjuk- och livsmedelstransporter samt försörjningen till stora delar av Stockholmsregionens bostadsuppvärmning med mera. Att en incident på vägnätet kan lamslå hela regionen är inte acceptabelt.

En ny passage av kanalen, bro eller tunnel, i en annan korridor än dagens motorvägsbroar krävs för att viktiga samhällsfunktioner i Stockholmsregionen inte ska kunna slås ut. 

Slutsats Det går bra för Södertörn just nu och konjunkturen visar på en fortsatt stark utveckling för flera sektorer. Kommunerna på Södertörn bygger fler bostäder än någonsin och ser vi till tillväxtrankingar så ligger vi i framkant i en av Europas starkaste tillväxtregioner. De kritiska infrastrukturinvesteringarna på Södertörn, Tvärförbindelse Södertörn och passagen av Södertälje kanal, behöver slutföras så snabbt som möjligt. Annars riskerar vi att den positiva utvecklingen på Södertörn och i förlängningen hela regionen få ett allvarligt avbräck. 

Tillsammans kan vi inte nog understryka vikten av att Tvärförbindelse Södertörn och en ny säker passage av Södertälje kanal säkras full finansiering i Nationell transportplan för åren 2018-2029.

Kent Conradsson, Executive Vice President Human Resources, Scania

Derek Seaborn, Head of Sweden Operations, Astra Zeneca

Claes Jerveland, VD, Volkswagen Group Sverige AB

Rickard Niedomysl, Managing Director Sweden & Norway, HAVI Logistics

Bengt Bengtsson, Regionordförande Företagarna

Ebba Östlin, ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 

Meeri Wasberg, ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 

Daniel Dronjak, ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 

Bob Wållberg, ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn

Patrik Isestad, ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn

Lennart Kalderén, ordförande i kommunstyrelsen i Salem

Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje

Fredrik Saweståhl, ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons