Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillsätt en utredning om den lokala demokratin och hur vi den ska utvecklas

Annons
Det är viktigt att öka medborgarnas möjlighet att bli delaktiga i alla de beslut som fattas mellan valen, framhåller Bernt Wåhleman (L).

”Demokrati handlar inte bara om politik och absolut inte bara om majoritetsvälde. Demokratin måste vara förankrad i människan som andlig och moralisk varelse. Om det påminner oss författaren Thomas Mann, skriver David Brooks i DN.

Citatet är en viktig utgångspunkt också när vi vill utveckla den lokala demokratin i Nynäshamns kommun.

Demokratin och medborgarinflytandet i vårt land och i världen är föremål för hot från olika håll. En viktig framtidsfråga är därför hur vi med utgångspunkt från vår lokala och aktuella verklighet skall utveckla demokratin och medborgarinflytandet. Det finns i dag starka skäl till oro. Den auktoritära populismen breder ut sig bland människor som fruktar varandra och sin framtid. Det är svårare att bygga en politik på hopp än rädsla eftersom den känslan är lättare att väcka än hoppfullhet.

Nya partier bildas i de flesta av Europas länder, partier som hämtar sina idéer från den auktoritära populismen.

Nya partier bildas i de flesta av Europas länder, partier som hämtar sina idéer från den auktoritära populismen. Historien bör lära oss att demokratin ständigt måste erövras av varje ny generation. Dagens demokrati är ingen garanti för framtiden. Vi lever i en tid av förändring och vet inte vad vi kan vänta av framtiden.

När stora väljargrupper upplever att de inte är lyssnade på så är det ett allmänt demokratiproblem. Det finns ett principiellt värde i att medborgare som inte har politik som sin huvudsakliga syssla finns närvarande i politiken och upplever sig ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Vi måste dessutom inse att vår egen, för att inte säga alla medborgares, politiska aktivitet är en del av demokratins framtid. Samtidigt som det sägs, kan vi konstatera att 80 procent anser att politikerna blir alltmer avskärmade från väljarna, enligt Novus undersökningar. En orsak kan vara att dagens politiska partier har allt färre medlemmar och att medlemmarna i de politiska partierna i allt mindre grad återspeglar hur befolkningen ser ut.

Läs även: Väg 225 kommer att drabbas av trafikinfarkt då Norviks hamn tas i bruk

I vårt land har vi dessutom extremt långt mellan valen i förhållande till andra länder. Därför är det oerhört viktigt att skapa kontakter för människors löpande inflytande och för att det skall finnas möjligheter för var och en att göra sin röst hörd.

En vital demokrati förutsätter engagerade medborgare. Demokrati är långt mer än ett besök i en vallokal vart fjärde år.

Psykologer betonar att människor som känner att de fått säga sitt och blivit lyssnade till är mer benägna att acceptera beslut som går dem emot än de som känner sig nertryckta. Av det har vi mycket att lära i Sverige och också i Nynäshamn.

En vital demokrati förutsätter engagerade medborgare. Demokrati är långt mer än ett besök i en vallokal vart fjärde år. Att enbart hålla möten när man vädjar om röster inför valen kan försvaga förtroende för partierna. Partierna måste lägga ner mer resurser på en mer kontinuerlig närvaro.

Det faktiska röstandet följer i dag socioekonomiska skiljelinjer. Att hålla valdeltagandet högt handlar därför i grunden om att visa att demokratin är vägen till förändring.

Fram till 1960-talet bestod partierna i huvudsak av lekmän som ägnade sig åt politik vid sidan om sitt arbete.

Partimedlemmarna avspeglar i mindre utsträckning än tidigare befolkningen i sin helhet. Fram till 1960-talet bestod partierna i huvudsak av lekmän som ägnade sig åt politik vid sidan om sitt arbete. Att partierna har upphört att vara folkrörelser har i hög grad med samhällsutvecklingen att göra, men det hindrar inte att det i dag behövs en kulturrevolution inom de politiska partierna.

Många politiska uppdrag samlas på några få heltidsarvoderade politiker. Kommunernas regering är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande har i ökad omfattning tagit makten från de folkvalda i fullmäktigeförsamlingarna. Kommunfullmäktige måste ges möjlighet till ökat inflytande.

Kommunstyrelsens ordförande har i ökad omfattning tagit makten från de folkvalda i fullmäktigeförsamlingarna.

Dessutom finns det tendenser till att viktiga beslut flyttas över till olika samverkansorgan mellan kommunerna, som kommunförbund, bolag, etcetera, med en mycket begränsad insyn.

Det finns ett värde i att försöka hålla avstämningar med allmänheten på ett regelbundet och formaliserat sätt. Man bör hitta former för att stämma av viktigare beslut. De bör föregås av någon form av remissförfarande där medborgare och föreningar blir informerade och får säga sitt. Man bör finnas med i beslutsprocessen på ett tidigt stadium då en reell påverkansmöjlighet finns.

Läs även: Vi måste värna om demokratin

Åren 2018-2021 kommer i vårt land särskilt uppmärksammas att det är 100 år sedan genombrottet för allmän rösträtt skedde. Det borde också vara ett utmärkt tillfälle att i Nynäshamns kommun tillsätta en utredning om den lokala demokratin och hur vi skall utveckla den i vår kommun.

Hur ökar man medborgarnas möjlighet att bli delaktiga i besluten under mandatperioderna, eventuellt i form av medborgardialoger och liknande.

Det här bör utredningen undersöka och sedan återkomma med förslag till kommunfullmäktige:

• I vilken utsträckning ska den politiska organisationen i Nynäshamns kommun förändras. Hur kan nuvarande nämndorganisation, och eventuellt förvaltningar, förändras för att få breddat demokratiskt inflytande i besluten.

• Hur ökar man medborgarnas möjlighet att bli delaktiga i besluten under mandatperioderna, eventuellt i form av medborgardialoger och liknande.

En del av underlaget för insändaren är hämtat från boken ”Folkstyret i rädslans tid” av Olle Westberg och Daniel Undvall.

Bernt Wåhleman (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons